W ramach sektora nieruchomościr, powszechne jest zabezpieczenie kredytów dla dewelopera poprzez dostarczenie poręczenia hipotecznego. Gwarancja ta jest pobierana w obecności notariusza i rejestrowana w księdze wieczystej.

Zalety:

Po pierwsze, w trakcie projektu właściciel nieruchomości nie może jej przenieść ani ponownie obciążyć hipoteką. W przypadku ponownego zastawu hipotecznego, następna będzie hipoteka drugiego lub trzeciego stopnia, przy czym pierwszeństwo będą zawsze miały hipoteki niższego stopnia.

Po drugie, jeśli deweloper nie jest w stanie spłacić kredytu w terminie zapadalności, zawsze istnieje możliwość przejęcia zabezpieczenia, sprzedać nieruchomość przedstawioną jako zabezpieczenie na aukcji i wykorzystać wpływy na spłatę pierwotnego długu.

Jak zwykle, w procesie licytacji zabezpieczenia może stracić część swojej wartości i nie wystarczy do spłaty zadłużenia. Z tego powodu jako zabezpieczenie zawsze wymagane są nieruchomości o wartości szacunkowej 30% lub wyższej niż udzielony kredyt. Loan to Value (LTV) to wskaźnik, który pokazuje relację pomiędzy udzieloną pożyczką a wyceną zabezpieczenia wyrażoną jako iloraz obu pojęć. Tak więc dla pożyczki w wysokości 300 tys. euro wspartej gwarancją 750 tys. euro mówimy o LTV na poziomie 40%. Im wyższy wskaźnik, tym gorszy wskaźnik, ponieważ oznacza, że ​​kredyt jest bliższy wartości zabezpieczenia.

Doświadczenie:

W Clearspiritliving od lata 2020 roku oferujemy naszym inwestorom możliwości inwestycyjne w oparciu o kredyty o stałym oprocentowaniu z poręczeniami hipotecznymi. Aby uniknąć niedogodności dla naszych inwestorów i ułatwić proces, to Agent Gwarancyjny przejmuje gwarancję od dewelopera przed notariuszem w imieniu inwestorów. Ten Agent Gwarancyjny jest odpowiedzialny za przechowanie gwarancji, zwrócenie jej deweloperowi po umorzeniu długu dewelopera wobec inwestorów lub wyegzekwowanie gwarancji, jeśli to konieczne. Agent Gwarancyjny jest zewnętrzną i niezależną firmą dla Clearspiritliving i zawsze będzie firmą z dużym doświadczeniem i renomowanym doświadczeniem w tego typu operacjach. Agent Gwarancyjny, w odniesieniu do tych pożyczek, nigdy nie może działać, jeśli nie otrzyma upoważnienia od inwestorów, dlatego gwarancja jest bezpieczna.

Bezpieczeństwo:

Czy te projekty z gwarancją hipoteczną są bezpieczniejsze dla inwestora niż te bez gwarancji hipotecznej? Z punktu widzenia nieruchomości i powodzenia realizacji projektu nie, ponieważ realizacja inwestycji nie jest uzależniona od udzielonej gwarancji. Z punktu widzenia odzyskania dokonanej inwestycji tak, są bezpieczniejsze, ponieważ zawsze można wykonać tę gwarancję hipoteczną i odzyskać inwestycję.

Stopnie gwarancji hipotecznej:

Możliwe jest kilkukrotne dostarczenie tej samej nieruchomości jako zabezpieczenia. Każdy zabezpieczany jest przypisany do innego stopnia: zatem pierwszy zabezpieczający jest pierwszego stopnia, drugi drugiego stopnia i tak dalej. W przypadku przejęcia i licytacji nieruchomości, pierwszy stopień jest pierwszym, który otrzymuje swój udział, następnie drugi stopień i tak dalej. W projektach Clearspiritliving poręczenia hipoteczne zawsze będą pierwszego stopnia i tylko w bardzo konkretnych projektach, np. gdy nowi inwestorzy współfinansują szansę z funduszem referencyjnym, który prowadzi operację, zaoferujemy gwarancje hipoteczne drugiego stopnia wyszczególniając to w dokumentacji projektu. W takich przypadkach LTV będą obejmować całkowity dług (nie tylko dług alternatywny) i będą musiały pokryć oba długi w wystarczającym stopniu i marginalnie. Oczywiście w tych przypadkach podporządkowanie tej gwarancji zostanie w pełni wyjaśnione.

Czasy realizacji gwarancji mogą się znacznie różnić w zależności od kraju lub miasta, ale wykonanie jako punkt odniesienia zazwyczaj zajmuje od 12 do 24 miesięcy.

Bez dodatkowych kosztów:

To ważne by zauważyć że te projekty z gwarancjami hipotecznymi nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla inwestora, ponieważ wszystkie koszty związane z gwarancją hipoteczną pierwszego stopnia ponosi deweloper, który wpłaca nawet depozyt, który można wykorzystać do realizacji gwarancji.