SPRZEDAŻ MIESZKANIA ZE SPADKU – najważniejsze informacje

sprzedaz-mieszkania-z-spadku

SPRZEDAŻ MIESZKANIA ZE SPADKU – najważniejsze informacje

SPRZEDAŻ MIESZKANIA ZE SPADKU – najważniejsze informacje

sprzedaz-mieszkania-z-spadku

Mieszkanie otrzymane w spadku może być dobrą inwestycją, jak również można je sprzedać. Dzięki nowym przepisom łatwiej będzie uniknąć podatku od sprzedaży mieszkania. Zmiany obejmą także osoby, które odziedziczyły nieruchomości i chcą je jak najkorzystniej sprzedać.

 

SPRZEDAŻ MIESZKANIA OTRZYMANEGO W SPADKU – podatek

 

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, które uregulowały  na korzyść spadkobierców ich sytuację, gdy odziedziczyli oni dom lub mieszkanie i chcą go sprzedać. Podatek do Urzędu Skarbowego musimy odprowadzić wtedy, gdy sprzedaż przez spadkobiercę następuje w ciągu 5 lat, licząc od dnia nabycia mieszkania lub wybudowania go przez spadkodawcę. W przypadku kiedy spadkodawca korzystał z mieszkania przez kilka lub kilkanaście lat, a spadkobierca będzie chciał sprzedać takie mieszkanie to nie będzie musiał się liczyć z obowiązkiem podatkowym. 

Jeżeli sprzedaż mieszkania odziedziczonego w spadku nastąpi po upływie 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie go przez spadkodawcę będzie zwolniona z podatku dochodowego. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia obowiązku podatkowego będzie miała data, w której spadkodawca zakupił mieszkanie. 

 

W styczniu 2019 roku uległy zmianie przepisy w zakresie podatku dochodowego na korzyść spadkobierców. Zmiana sposobu obliczania terminu, po upływie którego można zbyć odziedziczoną nieruchomość bez konieczności zapłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.  

 

Na przykład, jeśli spadkodawca kupił mieszkanie w 2009 r., a spadek otwarto w 2017 r. to wówczas spadkobierca sprzedając mieszkanie w 2020 r. nie będzie musiał płacić podatku do Urzędu Skarbowego (upłynęło 5 lat od dnia nabycia mieszkania przez spadkodawcę w 2009 r. 

Natomiast kiedy spadkodawca kupił mieszkanie w 2017 r., a spadek otwarto w 2019 r. to spadkobierca będzie obowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn do końca 2020 r. (upływ 5 letniego terminu, licząc od dnia nabycia mieszkania przez spadkodawcę w 2017 r. nastąpi w roku 2020). 

 

Zmiany dotyczą wszystkich, którzy sprzedadzą odziedziczone mieszkanie po 1 stycznia 2019 roku, bez znaczenia jest przy tym data otrzymania spadku. Dotyczą one również wdowców i rozwodników sprzedających nieruchomości. Wdowcy lub osoby po rozwodzie mogą sprzedać nieruchomość w ciągu 5 lat od daty jej nabycia do majątku wspólnego lub wybudowania w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej. Do tej pory termin ten był liczony od dnia śmierci małżonka lub rozwodu.

 

CZY MOŻNA UNIKNĄĆ PODATKU OD SPRZEDAŻY MIESZKANIA ZE SPADKU?

 

Jeśli sprzedajemy prywatną nieruchomość w okresie 5-letnim, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, możesz skorzystać ze zwolnienia podatkowego, czyli tzw. ulgi mieszkaniowej (art. 21 ust. 1 pkt 131 UPDOF). Jedynym warunkiem, aby skorzystać z ulgi, jest przeznaczenie środków otrzymanych ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Dzięki ostatnim zmianom masz na to 3 lata od końca roku podatkowego, w którym sprzedałeś nieruchomość.

 

W skład poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe wchodzi m.in:

 

  • nabycie budynku mieszkalnego,
  • nabycie lokalu mieszkalnego (odrębna własność oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
  • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont na cele mieszkalne własnego budynku lub lokalu mieszkalnego,
  • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,
  • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia
  • zamiana nieruchomości

 

Dokładny wykaz dopuszczalnych wydatków na własne cele mieszkaniowe został sformułowany w art. 21 ust. 25 UPDOF. Przed podjęciem decyzji na temat wydatkowania środków ze sprzedaży, upewnij się, czy Twój cel znajduje się w ustawie.

Co ciekawe, nieruchomości, na które zostaną wydatkowane środki, mogą znajdować się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

 

W JAKI SPOSÓB OBLICZAMY PODATEK OD SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI?

 

Aby obliczyć podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości w pierwszej kolejności należy ustalić dochód z odpłatnego zbycia (przychód minus koszty uzyskania przychodu) i dochód wolny od podatku (dochód pomnożony przez deklarowane wydatki na cele mieszkaniowe i podzielone przez przychód z odpłatnego zbycia).

Jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to dochód w całości będzie korzystał ze zwolnienia od podatku.

W przypadku kiedy tylko część przychodu przeznaczona będzie na cele mieszkaniowe, to zwolnieniem objęta będzie tylko ta część dochodu, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. 

 

SPRZEDAŻ MIESZKANIA BEZ SPRAWY SPADKOWEJ

 

Na ogół jako sprawę spadkową określa się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Jest to etap wstępny postępowania spadkowego. W wyniku zakończenia tej procedury, Sąd stwierdza jedynie kto wedle prawa jest spadkobiercą. Nie posiadając postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie ma możliwości podejmowania żadnych czynności związanych z masą spadkową. Osoba podająca się za spadkobiercę może udowodnić za pomocą wspomnianego postanowienia, że jest spadkobiercą. Następnym etapem, kończącym postanowieniem spadkowe jest postępowanie o dział spadku. W wyniku tego postępowania Sąd (jeżeli nie doszło do umownego działu spadku) stwierdza jakie składniki majątkowe wchodzą w skład spadku i jaki ich podział następuje. 

Jeżeli nie uzyskamy postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, sprzedaż mieszkania nie jest możliwa. Osoba podająca się za spadkobiercę, wobec organów państwowych (w tym notariusza) bez postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, nie jest w stanie udowodnić swojego tytułu powołania do spadku. Tak więc, podstawowym dokumentem, którym spadkobierca może się okazać jako prawowity spadkobierca jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

No Comments

Post A Comment